Fisiese Wetenskap

TOELATINGSVEREISTES

Vanaf graad 10 tot graad 12 is Fisiese Wetenskap ‘n keusevak. Fisiese Wetenskap is ‘n verpligte vak in die Tegno-akademiese studierigting.

DOELSTELLINGS VAN DIE VAK

Die leerders se vermoë om logies te redeneer, verbande in te sien en gevolgtrekkings te maak, word ontwikkel. Eksperimentele werk geniet ‘n hoë prioriteit en leerders word aangemoedig om self te doen en te ontdek.

SILLABUSINHOUD

Fisika en chemie.

VAKVERWANTE AKTIWITEITE

Wetenskapolimpiade, Brugboukompetisie, Ekspo vir jong wetenskaplikes asook ander opvoedkundige uitstappies.

BEROEPSMOONTLIKHEDE

Ingenieurswese, geneeskunde, tandheelkunde, veeartsenykunde, landbouweten-skappe, arbeids- en fisioterapie. Dit word ook sterk aanbeveel vir verskeie ander beroepe.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024