Elektriese Tegnologie

Elektriese Tegnologie  is ‘n wetenskap wat ondersoek instel na die bou, werking en samestelling van elektriese- en elektroniese stelsels en –beginsels in die teorie asook die gebruik daarvan en die toepassings in die praktyk.

Elektriese Tegnologie word vanaf Gr 10 tot 12 aangebied. Dit strek vanaf Basiese elektriese beginsels tot gevorderde elektroniese kringbane.

Doelstellings van die vak:

Om die leerders die nodige insig te verskaf in die fynere werking en beginsels van elektriese sisteme.

Om die leerders ‘n basiese begrip van die samestelling van stroombane te gee.

Om goeie beginsels vir Veiligheid en voorsorgmaatreëls te kweek.

Om belangstelling vir die tegniese milieu te kweek en toekomstige tegnici op te lei.

Om die leerders in staat te stel om die tegniese terminologie te verstaan en simbole te herken.

Om leerlinge te lei tot selfstandige en verantwoordelike vakleerlinge, ambagsmanne en ‘n bewame tegniese korps.

Sillabus

Gr 10 Gr 11 Gr 12

Basiese Elektrisiteit Elektromagnetisme Elektriese stroomteorie

Primêre en Sekondêre selle Gelykstroom motors Een- en Driefase stelsels

Veiligheidstoestelle Gelykstroom aansitters Een- en Driefase motors

Huishoudelike bedrading Gelykstroom opwekkers Een- en Driefase transformators

Meetinstrumente Elektriese stroomteorie Meetinstrumente(Swaarstroom)

Elementêre magnetisme Meetinstrumente Ossilloskoop

Eenvoudige Kringbane Transformators Baiese Elektronika

Basiese elektroniese komponente Eenvoudige Versterkers

Eenvoudige stroombane Eenvoudige stroombane

Beroepsmoontlikhede

 

Elektromeganikus (Millwright)

Elektro-mediese-tegnikus

Elektrisiën

Auto elektrisiën

Tegnici

Elektriese ingenieur

Telkom tegnici

Avion elektriese tegnikus (vliegtuie)

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024