REKENAARSTOEPASSINGSTEGNOLOGIE

In die hedendaagse lewe is dit nie altyd vir almal moontlik om verdere studies te bekostig nie. Rekenaartoepassingstegnologie bied nou
die geleentheid vir elke leerling om reeds met die basiese- asook gevorderde rekenaarvaardighede die toekoms en die privaatsektor te betree.

Rekenaartoepassingstegnologie word reeds vanaf graad 8 (en graad 9) as verrykkingsvak (keusevak) geneem waar hulle  in die gebruik van MS Office 2016 onderrig word, deur die aanleer van funksies van Word, Excel, Powerpoint. Vanaf 2023 sal hulle ook ‘n handboek gebruik waarin Teorie ook onderrig word.

In graad 10 tot 12 word die amptelike sillabusse van die Gautengse Onderwys Departement gevolg waar, die vak dan ‘n Praktiese- sowel
as ‘n  Teorie-komponent het.  HTML word vanaf 2023 ook in die Graad  10  sillabus aangebied.

Access word vanaf graad 11 onderrig en die leerder doen jaarliks nuwe- en meer ingewikkelde funksies
van elke pakket aanleer en die skool aan einde van graad 12 as bekwame- en toegeruste gebruiker van MS Office verlaat.
GR10 – 12 RTT Leerders doen ook jaarliks ‘n Praktiese Assesserings Taak (PAT) wat 25% van bevorderingspunt tel.

DOELSTELLINGS:

Om die leerders bekend te stel aan rekenaarterminologie.

Om leerders toe te rus in die gebruik en werking van moderne rekenaartegnologieë.

Om leerders voor te berei vir die gebruik van die MS Office pakette in die privaatsektor.
Rekenaartoepassingstegnologie bied aan studente vrystelling van sekere verpligte Univeristeits-rekenaarmodules.

BEROEPSMOONTLIKHEDE
Wat beroepsmoontlikhede betref, is hierdie vak uitstekende voorbereiding vir die sekretariële bedryf, eie besigheid, en
deesdae bykans elke beroep waar rekenaargebruik deel uitmaak van die daaglikse pligte.

Matriek 2023 Onderskeidings

Leerdertal 2024

Zwartkop Personeel 2024